CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

LEGISLATIVA


Právní úpravy
směrnice a přímo použitelná nařízení EU
zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků + prováděcí nařízení vlády a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky + prováděcí nařízení vlády (prohlášení o shodě a označení CE),
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií + nařízení (EU) 2017/1369 (energetické spotřebiče – ekodesign + štítkování),
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (odpadní elektrozařízení, baterie a akumulátory)
a další

Výrobkové sektory
Obecná bezpečnost výrobků (OBV / GPS)
Neharmonizované výrobky
Elektrická zařízení nízkého napětí [NV č. 118/2016 Sb., směrnice 2014/35/EU (LVD)]
Elektromagnetická kompatibilita [NV č. 117/2016 Sb., směrnice 2014/30/EU (EMC)]
Omezování nebezpečných látek v elektrozařízeních [NV č. 481/2012 Sb., směrnice 2011/65/EU (RoHS2)]
Rádiová zařízení [NV č. 426/2016 Sb., směrnice 2014/53/EU (RED / R&TTE archiv)]
Strojní zařízení [NV č. 176/2008 Sb., směrnice 2006/42/ES (MD)]
Emise hluku [NV č. 9/2002 Sb., směrnice 2000/14/ES (NOI)]
Nesilniční mobilní stroje – emise zážehových motorů [nařízení (EU) 2016/1628 (NRMM)]
Výtahy [NV č. 122/2016 Sb., směrnice 2014/33/EU (LIFTS)]
Lanové dráhy [nařízení (EU) 2016/424 (CAB-R)]
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu [NV č. 116/2016 Sb., směrnice 2014/34/EU (ATEX)]
Jednoduché tlakové nádoby [NV č. 119/2016 Sb., směrnice 2014/29/EU (SPV)]
Tlaková zařízení [NV č. 219/2016 Sb., směrnice 2014/68/EU (PED)]
Přepravitelná tlaková zařízení [NV č. 208/2011 Sb., směrnice 2010/35/EU (TPED)]
Aerosolové rozprašovače [NV č. 194/2001 Sb., směrnice 75/324/EHS (ADD)]
Spotřebiče plynných paliv [nařízení (EU) 2016/426 (GAR / GAD archiv)]
Osobní ochranné prostředky [nařízení (EU) 2016/425 (PPE)]
Hračky [NV č. 86/2011 Sb., směrnice 2009/48/ES (TSD)]
Stavební výrobky s označením CE [nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR)]
Stavební výrobky vybrané [NV č. 163/2002 Sb., nepřejímá směrnici – národní předpis, výrobky nepodléhající CPR]
Rekreační plavidla [NV č. 96/2016 Sb., směrnice 2013/53/EU (RCD)]
Lodní výstroj [NV č. 345/2016 Sb., směrnice 2014/90/EU (MED)]
Vybrané výrobky [NV č. 173/1997 Sb., nepřejímá směrnici – národní předpis]
Váhy s neautomatickou činností [NV č. 121/2016 Sb., směrnice 2014/31/EU (NAWI)]
Měřidla („měřící přístroje“) [NV č. 120/2016 Sb., směrnice 2014/32/EU (MID)]
Interoperabilita evropských železničních systémů (provozní a technická propojenost)
Výbušniny pro civilní použití [NV č. 97/2016 Sb., směrnice 2014/28/EU (EXPL)]
Ekodesign + štítkování výrobků souvisejících se spotřebou energie (směrnice ErP + nařízení ELR + prováděcí nařízení pro výrobky)
Baterie a akumulátory (BAT)
Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ/WEEE)

[Nahoru] [Úvod]
Připomínky týkající se věcného obsahu, provozu a zobrazení stránek zasílejte
na kontaktní e-mailovou adresu.
Obsah WWW stránek, příručka, ukázky z příručky: © CCZ DATA servis.